Hírek

Elérhetőségek

Közösségi együttélés szabályai

Zámoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VII. 11.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

 Hatályos: 2022. 07. 12

Zámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

Általános rendelkezések

1. § Jelen rendelet hatálya Zámoly község közigazgatási területén belül a közösségi együttélés alapvető szabályainak betartását elmulasztó természetes és jogi személyre terjed ki.

Eljárási szabályok

2. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közigazgatási hatósági eljárás bejelentés vagy a hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján hivatalból indul.

(2) A közigazgatási hatósági eljárás

a) valamely cselekménnyel megvalósuló, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől,

b) mulasztásban megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától,

c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől számított 6 hónapon belül indítható meg.

(3) Az eljárás lefolytatására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.

(4) A közösségi együttélés alapvető szabályai betartásának elmulasztása miatt lefolytatott eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás szabályait, valamint a közigazgatási szabályszegések szankcióinak szabályairól szóló törvényt kell alkalmazni, a jelen rendeletben meghatározott eltérésekkel.

(5) Aki a közösségi együttélés alapvető szabályainak betartását elmulasztja,

a) természetes személy esetén 25.000-200.000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható,

b) jogi személy 100.000-1.000.000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

c) A kiszabásra kerülő közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás súlyát, a felróhatóság mértékét az esetleg ismétlődés visszaesés jellegét, továbbá az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait.

d) A szankció helyett, tekintettel különösen a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás csekély súlyára, figyelmeztetés alkalmazható, ha ettől az intézkedéstől kellő visszatartó hatás várható.

3. § (1) Az e rendeletben meghatározott közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos ügyekben átruházott hatáskörben a jegyző jár el.

(2) A közigazgatási bírságot átutalási postautalványon vagy banki utalással Zámoly Község Önkormányzata e célra megjelölt 11736006-15363121-03610000 számú számlájára kell befizetni, az elsőfokú határozat jogerőre emelkedése napjától számított 30 napon belül.

Zajjal járó tevékenységekkel kapcsolatos magatartások

4. § (1) Tilos zajkeltő tevékenységet folytatni 21,00-06,00 óra között.

(2) A szabályozás kiterjed a zenehallgatásra, egyéb módon keltett zajra, családi rendezvényekre és egyéb társas összejövetelekre.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott napszakokban, a (2) bekezdésben meghatározott tevékenységekkel, tilos a szomszédok és a környező ingatlanok nyugalmát megzavarni, udvaron, szabadtéren zenét hallgatni, zajt kelteni.

(4) Tilos az oktatási és nevelési intézmények 50 méteres körzetében a nyugalmat megzavaró mértékű zenehallgatás, mulatozás.

(5) A fenti szabályozás alól kivételt képez az esküvő, lakodalom és az önkormányzat által szervezett, vagy engedélyezett rendezvények.

(6) Az engedélyt a tervezett rendezvényt megelőző 3. munkanapig kell megkérni a jegyzőtől.

Állattartással kapcsolatos magatartások

5. § (1) Zámoly község közigazgatási területén kedvtelésből tartott állatokat kizárólag az állatvédelmi, közegészségügyi, állategészségügyi, valamint Zámoly Község Önkormányzatának helyi építési szabályzata és szabályozási terve betartásával, e rendeletben meghatározott módon lehet tartani.

(2) Az állattartó köteles a kedvtelésből tartott állatát az állatvédelmi, állatjóléti, állategészségügyi és közegészségügyi előírások szabályainak betartásával tartani.

(3) Minden állattartó köteles gondoskodni arról, hogy kedvtelésből tartott állata a közterületet, a szomszédos ingatlanokat ne szennyezze. Az állattartó az okozott szennyeződést (például ürülék, stb.) köteles azonnal eltávolítani.

(4) A kedvtelésből tartott állat tartásának feltétele, hogy az ingatlan kerítését oly módon kell kialakítani, hogy az megakadályozza az állat kiszabadulását és mások testi épségének veszélyeztetését.

Az ebtartás kiegészítő szabályai

6. § (1) Az állattartó köteles ebét a vonatkozó jogszabályok keretei között úgy tartani, hogy az a szomszédoknak anyagi kárt ne okozzon, testi épségüket és egészségügyet ne veszélyeztesse.

(2) Az eb tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy az eb a tartási helyét ne hagyhassa el.

(3) Bekerített ingatlanon az eb szabadon csak úgy tartható, hogy onnan az eb sem a szomszédos ingatlanra, sem a közterületre ne juthasson ki, oda kinyúlni, kiharapni ne tudjon.

(4) A támadó, kiszámíthatatlan természetű ebet a kiszabadulását megakadályozó, mások testi épségét nem veszélyeztető módon kell tartani és a ház, telek bejáratán a harapós kutyára utaló figyelmeztető táblát szembetűnő módon el kell helyezni. Bekerítetlen ingatlanon ebet tartani tilos!

(5) A felügyelet nélkül hagyott, a közterületen, vagy üzlet előtt felügyelet nélkül kikötött, valamint a közterületen szabadon engedett ebeket az önkormányzat által erre a feladatra megbízott gyepmester befogja és a telephelyére szállítja, ahol az állatot 14 napig őrzi. Az így befogott ebet az állattartó 14 napon belül, az oltási igazolás bemutatásával, a befogási és tartási költségek megtérítése mellett kiválthatja. A gyepmester a chip alapján megkíséreli az eb tulajdonosát megkeresni. A 14 napon túl ki nem váltott gazdátlan eb értékesíthető, vagy elaltatható.

(6) Ha az állattartó nem kívánja tovább tartani a kedvtelésből tartott állatát, úgy köteles annak megfelelő elhelyezéséről gondoskodni, mindent megtenni annak érdekében, hogy az állat a lehető legrövidebb időn belül új gazdához kerüljön.

7. § A rendelet szabályainak megsértése esetén – amennyiben az intézkedésre a jogszabály nem más szervet jogosít fel –, a jegyző az állattartót megfelelő tartásra kötelezi, illetve az állattartást korlátozhatja, vagy megtilthatja.

A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos magatartások

8. § (1) A települési szilárd hulladék kezelésével összefüggően a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:

(2) Szemetet saját területén felhalmoz, szemetét más ingatlanán, vagy közterületen helyezi el.

(3) A hulladékgyűjtő edényzet és környékének tisztán tartásáról nem gondoskodik.

(4) Az élővízfolyásokba, belvízelvezető árokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezet, partjait szemét vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezi.

(5) A rothadó, bűzös szemét, hulladék elszállításáról, megsemmisítéséről haladéktalanul nem gondoskodik.

(6) Nyílt téren szemetet éget.

(7) Kazánban, kályhában gumi, műanyag, műanyagpalack, egyéb veszélyes hulladék égetését végzi.

(8) A közterületre kihelyezett hulladékot engedély nélkül átveszi, elviszi.

(9) Hulladékgazdálkodási engedélyek hiányában hulladékot átvesz, szállít.

(10) hulladékát a hulladékgazdálkodási engedéllyel nem rendelkező személynek átadja.

9. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sérti, aki nem tartja be az önkormányzat jelképeiről és a „Zámoly” név használatáról szóló 6/2014. (VII. 10.) számú önkormányzati rendeletet.

(2) A közterületek tisztán tartásával összefüggően a közösségi együttélés alapvető szabályait sérti, aki nem tartja be a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a települési szilárd és folyékony hulladék kezeléséről szóló 8/2022. (VII. 11.) önkormányzati rendeletet.

Záró rendelkezések

10. § Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait az a természetes személy, jogi személy, aki/amely a fenti szabályokat megsérti, nem tartja be.

11. § (1) Jelen rendelet 2022. július 12-én lép hatályba.

(2) Egyidejűleg hatályon kívül helyezi a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 10/2020. (IX. 7.) önkormányzati rendeletet.

12. § Ez a rendelet 2022. július 12-én lép hatályba.