Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztató a „Gánt II. – Dolomit” bányaüzem területén tervezett nemveszélyeshulladék–hasznosítási tevékenységgel kapcsolatosan a közösségi médiában terjedő információkról

2024. február 25-én a bírósági nyilvántartásban nem szereplő „3V Független Civil Szervezetek Együttműködése” lakossági fórumot tartott a zámolyi teleházban. A fórumról készült felvétel elérhető a legnagyobb videómegosztón, melyen 3-4 fő zámolyi polgártársunk látható. A felvételen elhangzott „hazaáruló” és „mocskos szemét tolvaj banda” jelzők elhangzása között szerencsére voltak konstruktív információcserék is, valamint merültek fel jogos kérdések. Az 1956-os forradalmi eseményeknek a hatósági eljárással való párhuzamba vonása előtt értetlenül állok. 
Elhangzott, hogy 8 évvel korábban volt már egy hasonló eljárás, melynek végén nem kezdődött meg a tevékenység, amit akkor Zámoly közigazgatási területén terveztek elindítani. Abban az eljárásban a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (6b) bekezdés szerint településünk ügyfélnek minősült, de mivel jelen kérelem Gánt közigazgatási területére vonatkozott, ezért ebben az esetben Gánt Község Önkormányzatának ügyféli jogállását állapították meg. Zámoly Község Önkormányzata ebben az eljárásban nem minősül ügyfélnek. 
A Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya 2023. augusztus 4-én (pénteki napon) hivatali kapun keresztül értesítette a 2023. augusztus 3-án 15:25 perckor digitálisan aláírt közleményében az eljárás megindításáról, mely 2023. augusztus 7-én (hétfőn) feltöltésre került önkormányzatunk hivatalos weboldalára a Hivatal/ Hivatalos hirdetmények/ Felhívások, tájékoztatók menübe, ahol azóta is elérhető. Ugyanebben a tájékoztatóban olvasható a Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének Z/897-2/2023. iktatószámú hirdetménye a környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról szóló közlemény elérhetőségéről és megtekinthetőségéről, melynek nyitott időtartama 2023. augusztus 7. – 2023. augusztus 30 közötti időszak volt, mely azóta is ugyanott elérhető.

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya a közleményben felhívta az érintett nyilvánosság figyelmét, hogy „a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a környezetvédelmi hatóság közleményének megjelenését követő 21. napon belül közvetlenül a Környezetvédelmi Hatósághoz észrevételt lehet tenni”. 

Az eljárás megindításáról szóló közleményben az eljáró hatóság az alábbi tájékoztatást adta:
 „Az Ákr. 10. § (1) bekezdése szerint, ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdése kimondja, hogy a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket (a továbbiakban: szervezet) a környezetvédelmi államigazgatási eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.
Felhívom a figyelmet, hogy a civil szervezet ügyféli jogállását a szervezet alapszabályának és a nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzésének a Környezetvédelmi Hatósághoz történő benyújtásával igazolhatja.”

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya FE/KTF/10437-31/2023. iktatószámú előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozatát 2023. szeptember 8-án hivatali kapun keresztül megküldte a Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének, aki azt a fentebb hivatkozott helyre hirdetményével együtt feltöltötte, melyben a megtekinthetőség időtartamát 2023. szeptember 18. – 2023. október 4. közötti időszakban állapította meg. A határozat az önkormányzati hivatalban és a település több hirdetőtábláján is kifüggesztésre került, valamint mindmáig elérhető az önkormányzat honlapján.

A hatóság határozatában olvashatóak, hogy a tevékenység megkezdése előtt milyen engedélyek beszerzése szükséges, valamint előírásra kerültek a környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási előírásokon belül a levegőtisztaság-védelmi; zaj- és rezgésvédelmi; táj- és természetvédelmi előírások, valamint további alpontokban a közegészségügyi, illetve a növény- és talajvédelmi előírások is. A mindösszesen 36 pontban sok területre kitér a határozat, többek között azt is kimondja, hogy a „védett természeti területen és Natura 2000 területen hulladékgazdálkodási tevékenység és kapcsolódó tevékenység (pl. tárolás, deponálás, szállítás stb.) még ideiglenes jelleggel sem végezhető
A közegészségügyi előírások tartalmazzák, hogy a tevékenységet úgy kell végezni, hogy nem szennyezheti a felszín alatti és a felszíni vizeket, valamint a körülötte lévő földtani közeget, a tevékenység végzése során valamennyi (….) vonatkozó jogszabály és kormányrendelet előírásait be kell tartani.
A 4.01.2. pont a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló Korm. rendeletre hivatkozva előírja, hogy kiemelten fontos a talaj- és vízszennyezés elkerülése, a felszín alatti vizek jó mennyiségi és minőségi állapotának biztosítása, aminek érdekében valamennyi vonatkozó előírást be kell tartani

Itt tényszerűen jegyzem meg, hogy Zámoly ivóvíz kútjai 3,15 km-re vannak a tervezett tevékenység helyszínétől. A Zámoly I. kút talpmélysége 245 m, a II. kút talpmélysége 198 m, a kút vízvételi szintje a talpmélységtől felfelé a földfelszíntől mért -110 m-ig tart. A kutak a Fejérvíz Zrt. kezelésében állnak, akik rendszeres laborvizsgálatokkal monitorozzák a vízminőséget. A kutaktól légvonalban 2,97 km-re évtizedek óta rendben, rendkívüli szigorú szabályokat maradéktalanul betartva működik már egy építési- és bontási hulladék kezelésével foglalkozó cég telephelye, s az ivóvizünk mégis jó minőségű. 

A jelen hatósági eljárás kettő hasznosítási műveletről szól. Az R5a kódú „szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása” hasznosítási technológia újra értékesíthető haszonanyagot termel, mint számos más hasonló vállalkozás, így az végső soron nem kerül elhelyezésre a területen. Az R5b kódú „szervetlen anyagok feltöltés formájában történő visszanyerése” hasznosítási technológia a bányaüzem bányatelken belüli részén a tájrendezés érdekében történik, mellyel várhatóan évtizedek alatt valósul meg a minden bányára vonatkozó kötelező rekultiváció.     

A hivatkozott határozatban 7 oldalon keresztül olvashatóak a környezeti elemekre gyakorolt hatásokra vonatkozó megállapítások, valamint a Fejér   Vármegyei Kormányhivatal Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi/vízvédelmi hatóság és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti hatóságának állásfoglalása is, melyek sok felmerült kérdésre választ adhatnak.
Az előbbi például a szakhatósági előírások között kiemelte, hogy „A bányagödröt kizárólag olyan hulladékkal lehet feltölteni, amely nem oldódik, nem bomlik, az adott környezetével fizikai, vagy kémiai reakcióba nem lép, és nem befolyásolja más vele érintkezésbe kerülő anyagokat hátrányosan.”
A közlemény megjelenésétől kezdve az érintett nyilvánosság számára a kormányhivatal illetékes főosztálya a rendelkezésére álló dokumentációba, illetve az eljárás iratanyagába folyamatosan biztosította a betekintési lehetőséget a Környezetvédelmi Hatóság ügyfélfogadásának megfelelően. 
A környezetvédelmi érdekek képviseletére alakult civil szervezet ügyféli minőségben történő részvételi szándékát a hatósághoz nem jelentette be. 
A kifüggesztés ideje alatt a dokumentációban foglaltakkal, vagy az eljárással kapcsolatban lakossági észrevétel nem érkezett. 
Az előzetes vizsgálati eljárást lezáró döntés véglegessé vált azzal, hogy a döntést sérelmező ügyfél jogsérelemre hivatkozva, a döntés közlésétől számított 30 napon belül közigazgatási pert indíthat keresetlevél benyújtásával a Veszprémi Törvényszéknek címezve. 

A napokban hallomásban értesültem arról, hogy két nem helyi civil szervezet pert indított a határozat ellen, melyet a Veszprémi Törvényszék elutasított. A már említett videóból értesültem arról, hogy ennek a tárgyalásnak a jegyzőkönyve ezidáig nem készült el.

 

Jelen tájékoztatóm nem állásfoglalás az ügyben, csupán azt a célt szolgálja, hogy betekintést nyújtson Zámoly község lakosságának abba az ügybe, melyről eddig esetleg nem volt információjuk. Ennek érdekében a tájékoztatóhoz csatolom a rendelkezésünkre álló, a település honlapján egyébként is elérhető dokumentumokat.

A további hiteles információk beszerzése érdekében felvettem a kapcsolatot a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályával. Tájékoztattak róla, hogy a folyamatban lévő ügyről közérdekű adatigénylés keretében tudnak további információval szolgálni, melyet a mai napon kezdeményeztem. 

Amint a hatóságtól megérkeznek az információk tájékoztatni fogom a lakosságunkat

 

Zámoly, 2024. február 28.

Tisztelettel:

Sallai Mihály
polgármester

 

 

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya 2024. március 14-én megküldte a "közérdekű adatigénylés teljesítése" tárgyú levelét, mely a csatolmányban elérhető.