Hírek

Elérhetőségek

Veszélyhelyzeti lakásfenntartást segítő települési támogatás

Tisztelt Lakosság!

A napjainkban kialakult energiaválság önkormányzatunkat is súlyosan érinti, de felelősséget érzünk Zámoly község lakossága iránt is, gondolva azokra, akiket a megnövekedett rezsikiadások nehéz helyzetbe sodornak.

Képviselő-testületünk átértékelte a szociális normatívájának felhasználását és úgy határozott, hogy a legérintettebb, legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő lakosokat igyekszik megsegíteni a közüzemi-díj számláik rezsicsökkentés mértékét meghaladó fizetési kötelezettségük támogatásával.

Ennek érdekében megalkotásra került a veszélyhelyzeti lakásfenntartást segítő települési támogatásról szóló 15/2022. (X. 10.) önkormányzati rendelet, mely támogatási lehetőséget biztosít a Zámoly közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen is itt élő:

  • 1 fős háztartásban élő személynek amennyiben jövedelme a havi 150.000,-  Ft-ot nem haladja meg,
  • 2, vagy több fős háztartásban élő személynek, amennyiben a háztartás egy főre jutó havi jövedelme a havi 115.000,- Ft-ot nem haladja meg.

A jövedelem számításánál a bevételből levonható a fizetett tartásdíj és a Zámoly község közigazgatási területén lévő, kérelmező által lakott ingatlanra fizetett lakáscélú hitel törlesztésének havi összege.

Zámoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 13/2021. (X.11.) számú önkormányzati rendeletének 1.§. (2) bekezdése előírja, hogy az eljárás során alkalmazni kell a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 4-16 §-aiban meghatározott általános eljárási szabályokat.
Ennek alapján további feltétel, hogy a kérelmező, vagy több fős háztartás esetén annak tagjai az ellátásból kizáró vagyonnal nem rendelkezhetnek.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 4.§. (1) bekezdés b) pontja szerint vagyonnak minősül az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt - jövedelemként figyelembe nem vett - összeg, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát (855.000,- Ft), vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát (2.280.000,- Ft) meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

 

A jövedelemhatároknak megfelelő kérelmező támogatást igényelhet:

  1. villamosenergia szolgáltatáshoz nyújtott veszélyhelyzeti támogatásra, amennyiben villamosenergiát a rezsicsökkentett áron felül „lakossági piaci ár”-on vételezett. A támogatás mértéke a „lakossági piaci ár” összege, de legfeljebb havi 5.000,- Ft.
  2. földgázszolgáltatáshoz nyújtott veszélyhelyzeti támogatásra, amennyiben földgázt a rezsicsökkentett áron felül, „versenypiaci költségeket tükröző ár”-on vételezett. A támogatás mértéke a „versenypiaci költségeket tükröző ár” összege, de legfeljebb havi 15.000,- Ft.

A veszélyhelyzeti települési támogatások együttesen is igénybevehetők.

A települési támogatás iránti kérelmet formanyomtatványon kell előterjeszteni a szükséges igazolások csatolásával. A formanyomtatvány a hivatalban átvehető és az önkormányzat honlapjáról, jelen tájékoztatás csatolmányaiból letölthető.

A kérelem 2022. október 11-től 2022. december 31-ig terjedő időszakban bármikor előterjeszthető.

A veszélyhelyzeti lakásfenntartási támogatás a kérelem előterjesztésének napjától, 2022. december 31-ig kerül megállapításra.

 

 

Az alábbi - áramszámlát és gázszámlát ábrázoló képeken zöld színnel jelölt sorokra igényelhető a támogatás:

- áramszámla esetében a "piaci" áron vásárolt energia mértékére, de legfeljebb havi 5.000,- Ft-ig

Áramszámla

 

 
- gázszámla esetében a "versenypiaci költségeket tükröző ár"-on vásárolt energia mértékére, de legfeljebb havi 15.000,- Ft-ig

 

gázszámla

 

 

 

 

 

 

 

 

A kérelemhez csatolni kell:

a)      jövedelem típusának megfelelő igazolást,

b)      jövedelem hiányában a Munkaügyi Központ igazolását arról, hogy álláskeresési ellátásban részesül-e,

c)       jövedelmet terhelő letiltás esetén, a letiltás jogcímének és a jövedelmet terhelő letiltás nettó összegének igazolását.

d)      árvaság, félárvaság esetén az árvaellátást megállapító határozatot, valamint igazolást az ellátás összegéről,

e)       különélő szülők esetén a gyermek elhelyezése, ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntést, továbbá a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi ellátásról szóló kormányrendelet szerinti, a gyámhatóság által felvett jegyzőkönyvet, a gyermek szülői felügyeleti jogának gyakorlásáról. Továbbá a gyermektartásdíj megállapítása tárgyában hozott bírósági döntést, vagy megállapodást, valamint igazolást a tartásdíj összegéről.

f)       16. életévét betöltött gyermek esetében a köznevelési, illetve felsőoktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói, vagy hallgatói jogviszonyról.

g)      az egyetemes villamosenergia-szolgáltató kérelmező nevére szóló, hivatalos dokumentumát a villamosenergia lakossági piaci áron történő vételezésének tényéről, valamint a villamosenergia lakossági piaci áron történő igénybevételének összegéről,

h)      az egyetemes földgázszolgáltató kérelmező nevére szóló hivatalos dokumentumát a földgáz versenypiaci költségeket tükröző áron történő vételezésének tényéről, valamint a földgáz versenypiaci költségeket tükröző áron történő igénybevételének összegéről.

 

 

Jelen tájékoztatás nem teljeskörű, részletes szabályozás a mellékletben csatolt rendeletben olvasható!

A csatolmányokban a rendeleten kívül a kérelem nyomtatvány, a jövedelemigazolással és a vagyonnyilatkozattal egyben elérhető, melyek kitöltése szükséges a támogatáshoz. Több fős háztartás esetén a jövedelemigazolást és a vagyonnyilatkozatot is a teljes háztartásra vetítve kell kitölteni.

 

További információ a 06-22/251-000 telefonszám 17-es mellékén kérhető.

Tisztelettel:                  Sallai Mihály polgármester