Hírek

Elérhetőségek

Felhívás ingatlanok értékesítésére

F E L H Í V Á S

INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

Zámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2012. (III.1.) számú rendelete 5. § (1) bekezdése és a 76/2022. (IV.6.) számú határozata alapján eladásra kijelölte az alábbi, az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ingatlanokat, melyeket nyilvános pályázat útján a következő feltételekkel értékesít:

Fsz.

Ingatlan címe

Ingatlan címe

Terület nagysága m2

Ajánlati minimumár Ft

Ajánlati biztosíték (10 %) Ft

Megjegyzés

1.

1510/1

zártkerti művelés alól kivett terület

1.397

800.000,-

80.000,-

 

2.

1510/2

1.394

800.000,-

80.000,-

 

3.

1511

2.354

1.300.000,-

130.000,-

 

4.

Vasvári P. u. 25., 414 hrsz.

kivett beépítetlen terület

780

2.100.000,-

210.000,-

3 éven belüli beépítési kötelezettséggel

5.

Belmajor 11., 691/32 hrsz.

kivett beépített terület

1.141

1.900.000,-

190.000,-

691/32/A.

Önálló építmény

88

 

Pályázati feltételek:

Magánszemély, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság pályázhat, aki vállalja, hogy az 1-3. sorszám alatt meghirdetett zártkerti ingatlanok esetében beruházási/gazdálkodási tevékenységet folytat. Ezeket az ingatlanokat a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (földforgalmi törvény) szabályai szerint, az adásvételi szerződés kifüggesztése után lehet értékesíteni.

A 4-5. sorszámú belterületi ingatlanokon a nyertes pályázó köteles 3 éven belül lakóházat építeni, illetve a tulajdoni lapra visszavásárlási jogot bejegyeztetni az önkormányzat javára a beépítési kötelezettség biztosítására.

Benyújtandó iratok:

–      A pályázó személyes iratainak másolata, vagy gazdasági társaságok esetén 3 hónapnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány.

–       Köztartozás-mentességről szóló igazolás.

–       Nyilatkozat a megajánlott vételár rendelkezésre állásáról.

–       Nyilatkozat a pályázati kiírás megismeréséről, valamennyi feltétel- és kötelezettség elfogadásáról.

–       Forintban kifejezett vételi ajánlat.

–       Igazolás az ajánlati biztosíték átutalásáról

Az ingatlan tulajdonjogát az/azok szerzi(k) meg, aki(k) a pályázati kiírás feltételeinek megfelel(nek), azokat maradéktalanul vállalja (vállalják), a limitárhoz képest legmagasabb ajánlatot teszi(k). Amennyiben azonos összeggel kerül benyújtásra több pályázat és azok ajánlata a legkedvezőbb, akkor azonos ajánlatot tevő pályázók újabb ajánlatot tehetnek mindaddig, amíg ajánlatukat eltérő nem lesz. A limitáltnál alacsonyabb ajánlat érvénytelen!

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

Az ingatlanok az előzetes időpont egyeztetés után (telefonszám: (22) 251-000) megtekinthetők!

A pályázat benyújtásának határidejéig a pályázó köteles az önkormányzat által megállapított ajánlati biztosítékot átutalni az önkormányzat 11736006-15363121 számú bankszámlájára. A közlemény rovatban feltüntetendő: „ingatlan vételi pályázat”, valamint a megpályázatott ingatlan helyrajzi száma.

A befizetett ajánlati biztosíték a nyertes pályázó vételárába beszámításra, az elutasított pályázóknak pedig visszautalásra kerül. Ha a nyertes pályázó visszalép, az ajánlati biztosíték összege nem kerül visszafizetésre.

A pályázat benyújtásának módja: zárt borítékban 2022. május 2-án (hétfőn) 16,00 óráig személyesen, vagy postai úton a Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal 8081 Zámoly, Kossuth u. 43. címére.

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Zámoly ….. hrsz-ú ingatlan megvásárlására”

A zárt borítékok felbontására a képviselő-testület május 4-i nyilvános testületi ülésén kerül sor. A pályázatokat a képviselő-testület 30 napon belül bírálja el. Az eredményről minden pályázó írásban értesítést kap.

Az önkormányzat fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot (pályázatokat) eredménytelennek nyilvánítja. 

Zámoly, 2022. április 12.

                                                                                                                                                                                 Sallai Mihály

                                                                                                                                                                                 polgármester